Zvaniņš SPII

Adrese: Atbrīvošanas aleja 52a, Rēzekne, LV 4600.
Tālrunis/fakss 646 23189.
E-pasta adrese zvanins@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Irēna Macanova, izglītības metodiķis Ilona Pabērza.
Mērķa grupa: Pirmsskolas vecuma bērni no 2 līdz 7 gadiem.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Iestādē strādā diennakts grupa.

Informācijai:

 • Iestāde ir nodibināta 1972. gadā. Pirmsskolas izglītības iestādē tika veikta pakāpeniska renovācija, ir siltināta, tika uzstādīta moderna ventilācijas sistēma. Iestādē ir atsevišķi sporta, masāžas un ārstnieciskās vingrošanas kabineti. Bērniem ir skaists un plašs pastaigu laukums un jaunas nojumes. Ir jauna, plaša auto stāvvieta.
 • Iestādi apmeklē 115 bērni, kas darbojas 6 grupās: 3 ar latviešu un 3 ar krievu mācību valodu.
 • Iestādē strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs: 12 pirmsskolas skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, latviešu valodas skolotāja, izglītības psihologs, logopēds. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Gandrīz visiem pedagogiem ir iegūta speciālā izglītība.
 • Iestādē tiek piedāvāti logopēda un psihologa pakalpojumi.
 • Iestādē strādā kvalificēts fizioterapeits, kas veic bērniem ārstniecisko masāžu un ārstniecisku vingrošanu.
 • Iestādē ik dienas tiek veikts darbs bērnu atveseļošanā: ārstnieciskā masāža, ārstnieciskā vingrošana, elpošanas vingrojumi visā dienas garumā, krāsu terapija ar Bioptron, ar kuru strādā medicīnas māsa pēc ģimenes ārsta ieteikumiem; inhalācijas pēc ģimenes ārstu ieteikumiem, fitoterapija, smaržu terapija (izmantojot ēteriskās eļļas), pēc ārsta norādījumiem.
 • Iestādē ir izveidota atbalsta komanda, kuras mērķis ir nodrošināt sistemātisku pedagoģiski – psiholoģisku, fiziskas veselības stiprināšanas atbalstu izglītojamiem, sniegt atbalstu izglītojamo vecākiem, skolotājiem, sekmēt izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot iestādē iekļaujošo vidi.
 • Visās iestādēs bērnu grupās ir labiekārtota materiālā vide bērnu izglītošanai, attīstībai un audzināšanai. 5-6gadīgie bērni ir nodrošināti ar mācību literatūru un darba burtnīcām no valsts mērķdotācijas resursiem. Iestādē ir daudz dažādas mūsdienīgas mācību procesam nepieciešamās tehnikas, bagātīga rotaļlietu un didaktisko spēļu bāze.

Bērniem ir iespēja apgūt 4 speciālās izglītības programmas:

 • Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015411).
 • Speciālās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015421).
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611).
 • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015621).

Galvenais iestādes uzdevums:

Sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, sekmējot bērnu attīstību, korekciju un pilnveidošanu, attīstot fizisko aktivitāti, nostiprinot veselību ar aktīvas darbības, norūdīšanās, elpošanas vingrojumu, masāžas un ārstnieciskās vingrošanas palīdzību.

Tradīcijas:

Svētku svinēšana ar bērniem un bērnu vecākiem: Rudens svētki, Jaungada svētki, Māmiņu diena, Bērnības svētki.

Jautrie brīži:

 • Gadskārtu ieražu svētki- Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo diena.
 • Citi svētki: Zinību diena, Tēvu diena, Lāčplēša diena, Valsts neatkarības proklamēšanas diena, Valentīndiena, Teātru diena.

Projektu nedēļas, sporta svētki, tematiskās un gadskārtas bērnu darbu izstādes.