Neformālā izglītība

Neformālā izglītība (angliski – non-formal education) ir ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, kas ir pielāgota jauniešu vajadzībām un interesēm, kas attīsta zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes. Jaunatnes neformālā izglītība papildina formālo izglītību, nodrošinot jauniešu vērtību sistēmas veidošanos, to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam savas valsts pilsonim, kurš spēj integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
Attīstot Rēzeknes jauniešu neformālās izglītības iespējas, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde:

21.09.2004. gadā ar pašvaldības 100% atbalstu atklāja pirmo Jauniešu atvērto centru „JACis” (Kr.Valdemāra ielā 21, e-pasts: jauniesu_centrs@rezekne.lv, t.: 64633097);
04.12.2008. gadā ar BGLM un pašvaldības atbalstu atklāja otro jaunatnes iniciatīvu centru ziemeļu mikrorajonā„Draugu centrs” (Atbrīvošanas alejā 166, e-pasts: draugucentrs@inbox.lv, t.:64633441).
Jaunatnes iniciatīvu centri „JACis” un „Draugu centrs”:

ir neformālās izglītības iestādes, kuru mērķis radīt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu un realizēt jauniešu projektus, gūt viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju. Tās ir vietas, kur Rēzeknes jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku draugu lokā un centra speciālistu uzraudzībā realizēt savas idejas;
veic preventīvo darbu ar jauniešiem ( rīko diskusijas, seminārus, tikšanās ar speciālistiem par veselības, bērnu tiesību, atkarību, nodarbinātības u.c. jautājumiem);
organizē radošos, informatīvos, erudīcijas, svētku pasākumus;
tās ir pulcēšanās vietas jauniešiem, kur viņi attīsta savas dzīves prasmes (prasmi tikt galā ar problēmām, dažādām dzīves situācijām, prasmi konstruktīvi risināt konfliktus, pieņemt lēmumus u.c.), tā ir iespēja visiem jauniešiem (arī sociālā riska grupai) pozitīvi un veiksmīgi sevi apliecināt, kas, savukārt, mazina jauniešu noziedzīgas darbības draudus.
Sīkāka informācija sadaļās:
Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs „JACis”
Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs”