PII Pasaka

Adrese – Kosmonautu iela 9, Rēzekne, LV-4604
Tālrunis – 64632734
E-pastspasaka@rezekne.lv
Vadības komanda
Vadītāja Ilona Pabērza
Metodiķis Vlasta Uršuļska
Saimniecības vadītājs Aina Dembovska
Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Irēna Zaremba
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
Darba laiks – 7:00-18:00 

Mērķis – sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, balstoties uz labvēlīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot
Misija – mūsdienīga un pieejama katram bērnam pirmsskolas izglītība
Vīzija – pirmsskolas izglītības iestāde ar daudzfunkcionālu vidi, profesionālu komandu, vieta, kur aug patstāvīgs, radošs, domājošs un darboties motivēts bērns
Vērtība
Godprātība – rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu uzlabot, pilnveidot, attīstīt
Taisnīgums – ievērot savstarpēju cieņu, izpalīdzību, sadarbību, uzticēšanos un atbalstu
Atbildība – uzticētos pienākumus veikt atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu labāko rezultātu

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pašnovērtējuma ziņojums

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”.

Informācijai:
Iestāde nodibināta 1964. gadā.
Mācību valodas – latviešu, krievu.
2020./2021. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 127 bērni, darbojās 6 grupas.
Strādā 13 pedagogi – pirmsskolas izglītības skolotāji, sporta skolotājs, mūzikas skolotājs, logopēds un speciālās izglītības skolotājs.
Tiek īstenotas 2 izglītības programmas – mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma un pirmsskolas izglītības programma.

Tradīcijas un svētki:
Zinību diena. Tēvu diena. Māmiņu diena. Izlaidums
Gadskārtas: Miķeļdiena, Mārtiņi  Ziemassvētki, Lieldienas
Valsts svētku svinēšana: Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Baltā galdauta svētki
Ģimenes svētki kopā ar bērnu vecākiem un vecvecākiem
Tematiskās izstādes sadarbībā ar bērnu vecākiem
Sporta aktivitātes: Olimpiskā diena, Ziemas sporta svētki, Pavasara sporta svētki, Veselības dienas un jautrie brīži sportā
Mācību ekskursijas
Teātra nedēļa