Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Rēzeknes valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas pirmsskolas vecuma bērniem plānotais darba grafiks 2023. gada jūnijā augustā

Datums Vieta Iestāde Piezīmes par pieraksta iespējām
20.06.2023. Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” Pieraksts slēgts

Atvērts pieraksts uz 2023. gada augusta komisiju, norises datums tiks precizēts katram pieteicējam individuāli.
Bērnu izpēte tiek veikta tikai pēc vecāku personiskās pieteikšanās pa tālruni 64607218 vai 26514477, Natālija Ančupāne vai e-pastu
natalija.ancupane@rezekne.lv

Komisija:

1. Iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), kuri rakstiski ir atļāvuši izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti.
2. Sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Rēzeknes pilsētas teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
2.1. vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
2.2. jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
2.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1.līdz 4.klasei.
3. Izvērtē jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības programmai.
4. Veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem, integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs.
5. Konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību.
6. Izvērtē ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās.
7. Analizē izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā.
8. Koordinē izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darbu.
9. Ievēro Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumus un norādījumus.
10. Nodrošina atbalstu izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā.

Komisija ir tiesīga:

1. Ieteikt pārbaudīt izglītojamā veselības stāvokli ārstniecības iestādē.
2. Nosūtīt izglītojamo uz Valsts komisiju, ja:
2.1. nepieciešams ieteikt citu speciālās izglītības programmu;
2.2. komisijas locekļi nespēj vienoties par lēmumu;
2.3. vecāki nepiekrīt komisijas ieteikumam.
3. Uzaicināt piedalīties komisijas darbā ekspertus pedagoģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos.
4. Pieprasīt no Rēzeknes pilsētas teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
5. Atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi.

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz komisiju:

1. Izglītojamā pieteikšana izpētei var notikt:
1.1. telefoniski (tāl.64607214 – piesakot skolas vecuma izglītojamo; tāl.64607218 – piesakot pirmsskolas vecuma bērnu);
1.2. klātienē iesniedzot rakstisku iesniegumu (Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē: 204.telpā – piesakot skolas vecuma izglītojamo; 205.telpā – piesakot pirmsskolas vecuma bērnu);
1.3. ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību (e-pasts skolu.valde@rezekne.lv).

Visos gadījumos pieteicējam jānorāda izglītojamā vārds un uzvārds, vecums, izglītības iestāde un klase, mācību/dzimtā valoda, pieteikšanas iemesls (īss problēmas formulējums), pieteicējs, viņa tālruņa numurs un dzīvesvietas adrese.

2. Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā un par komisijas sēdes norises laiku (komisijas sēde sasaucama 10 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas).
3. Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:
3.1.Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses).
3.2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments.
3.3. Iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās izglītojamā pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde.
3.4.Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi.
3.5. Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai izglītojamiem:
3.5.1. ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
3.5.2. ar dzirdes traucējumiem – jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
3.5.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
3.5.4. ar somatiskām saslimšanām – jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.6.Izglītības iestādes informācija vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.7.Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība.
3.8. Izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.
3.9.Izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.10.Izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.11.Bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.12. Citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Komisijas darbu reglamentējošie dokumenti:

LR Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.
Rēzeknes pilsētas Domes 2010.gada 13.augusta lēmums Nr.380 „Par Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas reglamenta apstiprināšanu”.
Komisija savus pakalpojumus sniedz bez maksas.

Informāciju par komisijas darbu var saņemt:

tāl. 64607214, e-pasts krauklis@rezekne.lv – par skolas vecuma izglītojamiem;
tāl. 64607218, e-pasts natalija.ancupane@rezekne.lv – par pirmsskolas vecuma bērniem.