Metodiskā darba organizēšanas kārtība

Metodiskā darba organizēšanas prioritātes 2023./2024.mācību gadā

  1. Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura īstenošanai mācību procesā, labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
  2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.
  3. Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.
  4. Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.
  5. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un valstiskās identitātes apziņu.