PII Rotaļa

Adrese: V. Seiles iela 17, Rēzekne, LV 4601
tālr./fakss 64625447,
e-pasts: rotala@rezekne.lv
Vadība: vadītāja Vija Andžāne, izglītības metodiķe Ilze Zagorska
Mācību valoda: latviešu
Darba laiks: 7.00 – 18.00

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” prezentācija.

Katram vārdam ir sava nozīme – pasakot vārdu, mēs saprotam, par ko stāsta runātājs.
Tā arī par mūsu pirmsskolas izglītības iestādi “Rotaļa” runā tās nosaukums!

“Rotaļa” ir interesantas, aktīvas, radošas, veselīgas un izzinošas darbošanās vieta, kur katrs bērns ir gaidīts, mīlēts, lolots un izglītots. Te tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111). Izglītības iestādē bērns tiek vispusīgi attīstīts, apgūstot dzīvei nepieciešamo,  akcentējot darbošanos āra vidē, dabā. Katrs bērns mums ir vērtība, tiek ievērota viņa vajadzība būt veselam, drošam un aktīvam, vēlme patstāvīgi darboties, ieinteresēti un ar prieku mācīties, pašizpausties, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, ir 6 grupas: “Atvasītes’, “Kriksis”, “Saulstariņi”, “Mazā karaļvalsts”, “Riču raču”, “Dindaru- dandaru”. Mums ir svarīga katra bērna emocionālā labsajūta – bērns tiek cienīts un mīlēts, kā arī mācīts cienīt citus.

“Rotaļā” notiek aktīva ikdienas dzīve – organizējot gan gadskārtu ieražu, gan tematiskos pasākumus, kuros ar prieku iesaistās vecāki kā dalībnieki vai kā palīgi organizēšanas darbos, jo kopā mēs varam paveikt vairāk. Mūsu iestādes pedagogi cenšas padarīt bērnu ikdienas dzīvi interesantu un krāsainu. Mācību process tiek organizēts rotaļnodarbībā visas dienas garumā, tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan āra vidē.

Ar lielu uzcītību piedalāmies dažādu projektu aktivitātēs (AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma pirmsskolām “Cūkmena detektīvi’, dažādi labdarības projekti un akcijas, veselības veicināšanas projekti, Etwinning izzinošie aktivitāšu projekti), sadarbojamies un dalāmies pieredzē ar citām Rēzeknes, Latvijas un ārvalstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas interešu izglītības pulciņi. Audzēkņiem, pēc nepieciešamības, no 5 gadu vecuma ir pieejamas logopēda individuālās nodarbības.

Visi kopā – mazie un lielie – draudzīgi dzīvo rotaļu zemē un ar lepnumu ik katrs par sevi saka:

ES  ESMU ROTAĻNIEKS!