PII Rotaļa

Adrese: V. Seiles iela 17, Rēzekne, LV 4601
tālr./fakss 64625447,
e-pasts: rotala@rezekne.lv
Vadība: vadītāja Vija Andžāne
Mācību valoda: latviešu
Darba laiks: 7.00 – 18.00

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” pašnovērtējuma ziņojums.

Izglītības iestāde dibināta 2004. gadā un tās darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111) un sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei. Izglītības iestādē bērni tiek vispusīgi attīstīti, apgūstot dzīvei nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tiek akcentēta bērnu individualitāte, ievērotas viņu vajadzības, intereses un spējas, veicināta bērnu garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība.
Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, ir 6 grupas: “Kriksis”, “Atvasītes”, “Saulstariņi”, “Mazā karaļvalsts”, “Riču – raču”, “Dindaru – dandaru”.
Pie mums strādā pieredzējuši pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci tālākizglītības kursos un semināros, aktīvi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Pedagoģiskā procesa darba organizācijas pamatā ir racionāli izstrādāts un organizēts dienas režīms, kurā paredzētas nodarbības, rotaļas, pastaigas, atpūta.
Izglītības iestādē tiek organizētas interešu izglītības nodarbības, ievērojot brīvprātības principu, un pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
Bez grupu pedagogiem ar bērniem strādā arī mūzikas un sporta skolotājas.
Mūsu pedagogi cenšas padarīt bērnu ikdienas dzīvi interesantu un krāsainu. Grupu iekārtojums, rotaļu un mācību materiāli pārsvarā ir pedagogu roku darbs. Mūsu skolotājas prot gan adīt, šūt un tamborēt brīnišķīgas rotaļlietas, gan izdomāt un realizēt attīstošas spēles no kartona, papīra un citiem materiāliem. Apliecinājums tam – veiksmīga piedalīšanās Izglītības pārvaldes rīkotajos radošo skolotāju metodisko izstrādņu skatēs – konkursos: “Drošība uz ceļa”, “Latvijas koki”, “Plakanās pēdas profilakse pirmsskolā”, “Ugunsdrošība”.