PII Vinnijs Pūks

Adrese: Tiņanova iela 31a, Rēzekne, LV-4603
Tālrunis/fakss: 646-05385
E-pasta adrese: vinnijs@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Inta Ozolniece, izglītības metodiķis Solvita Jukna.
Mērķa grupa – bērni vecumā līdz 7 gadiem.
Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 18.00
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” prezentācija.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” pašnovērtējuma ziņojums.

„VINNIJS PŪKS” tā ir māja,
kur satiekas mazi un lieli draugi,
māja ar savu dvēseli, siltumu,
saskaņu, radošumu.
Bērni ir kā mazas saulītes skolotāju paspārnē.
Pasaules izzināšana, rotaļas, novērojumi,
eksperimenti, dziesmas un dejas, smaidi un smiekli ir
tas, kas uztur „VINNIJU PŪKA” pozitīvo enerģiju un
dāvā to apkārtējiem.

Informācijai:

 Kopš 1992.gada 28.decembra ēkā atradies 10. bērnudārzs-mazbērnu novietne, kas vēlāk tika slēgta.  Atkārtoti telpas renovētas, un 2008.gada 28.janvārī tajās darbu sākusi pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs Pūks”.
Mācību valoda – latviešu.
2016./2017. mācību gadā to apmeklē 103 bērni, kas darbojās 5 grupiņās.
Strādā 9 skolotājas.
Tiek realizēta pirmsskolas izglītības programma.

Izglītības iestādes moto – “Draudzīgai dienai nav vajadzīgs īpašs iemesls!”

Pirmsskolas izglītības iestādē bērni var: sadraudzēties ar vienaudžiem, iepazīties ar burtiem un
cipariem, apgūt lasīšanas mākslu, piedalīties interesantās rotaļās, iepazīties ar pasaku varoņiem, apgūt pieklājības skolu, darboties ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, izmēģināt savus spēkus veidošanā, aplicēšanā, zīmēšanā, rokdarbos, likt puzzles un asināt prātu attīstošās spēlēs, iepazīt tuvāko apkārtni, izjust sportot prieku, uzjautrināties jautros brīžos, iepazīt latviešu tautas tradīcijas, apgūt dziedāšanas un dejošanas mākslu, piedalīties radošajās darbnīcās.

Tradīcijas un svētki: Gadskārtu ieražu svinēšana, Krāsainā nedēļa, Veselības nedēļa, Zinību diena, Tēva diena, Teātra diena, Mākslas dienas, piedalīšanās pilsētas rīkotajos pasākumos, Sporta svētki, Atvērtās durvju dienas vecākiem, Ģimeņu svētki, Vecvecāku pēcpusdiena, Valsts svētku svinēšana, tematisko izstāžu organizēšana, radošās darbnīcas, Drošības nedēļa, pavasara un rudens talkas, jautro brīžu organizēšana, dzimšanas dienu svinēšana, krustvecāku pēcpusdiena, superpuika un supermeitene konkurss, daiļlasītāju konkurss “Dzejas kamolītis”.

Interešu izglītība: Angļu valoda, vizuālā māksla, tautas dejas.

Darbs projektos: 

Comenius projekts  2012 – 2014 “Četri elementi, Viena cerība, Bērni ”.

Comenius projekts  2009 – 2011 “Tilts uz Eiropu”.

Nordplus projekts  – Zaļā klase 2016 – 2017