PII Namiņš

Adrese: K. Valdemāra iela 3A, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss 646-24397
E-pasta adrese namins@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko, veselības speciāliste Laura Prikule, saimniecības vadītāja Dana Bernāne.
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5  līdz 7 gadiem
Darba laiks – no plkst. 7.00 – līdz 18.00
Mājas lapa: www.naminsrezekne.lv
Iestādes virtuālā ekskursija: https://youtu.be/t2EbFTk01HQ

Informācijai:

  • Nodibināta 1973.gadā 2 februārī.
  • Mācību valoda – krievu.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas, tajā skaitā divas 5-6-gadīgo bērnu grupas.
  • Tiek īstenota LR IZM licencēta   mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21) .

Moto:  Dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns radošajā vidē.
Misija: Profesionāla un enerģiska komanda, kas orientēta uz kopīgu mērķi  un atbild par veicamā darba sasniedzamo rezultātu.

Vīzija:  Pirmsskolas iestāde ,,Namiņš” ir mūsdienīga un inovatīva iestāde, kuras prioritāte ir cilvēkresurss un iekšējās vides sakārtotība. Mēs esam komanda, kura tiecas radīt drošus un bērnu vajadzībām piemērotus apstākļus, stiprināt piederības un kopienas sajūtu un veicināt sociālo saskaņu un solidaritāti.

Iestādes vērtības: drošība, cieņa, atbildība un profesionālā kompetence.

Pamatmērķis:  Bērniem pieejamas kvalitatīvas izglītības un audzināšanas nodrošināšana, kas balstīta uz kompetenču attīstību. 

Uzdevumi:
Organizēt motivētu mācību procesu, kas balstīts uz zināšanu, izpratnes, caurviju un  pamatprasmju apguvi.
Padziļināt bērnu izpratni par sociāli emocionālo prasmju apguvi un savu lomu globālajā pasaulē.
Nodrošināt personāla motivāciju emocionālā līdzsvara saglabāšanai.
Veicināt Iestādes un vecāku pozitīvi veidotu sadarbību nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā.
Iestādē strādā 11 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, latviešu valodas, sporta skolotāja, sporta skolotāja peldbaseinā.
Latviešu valodas rotaļnodarbības 5-6 gadīgiem bērniem  tiek organizētas katru dienu. Pārējās vecuma grupās 2 reizes nedēļā.
Iestādē darbojas peldbaseins, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus izglītojamo norūdīšanai un veselības nostiprināšanai. Ar bērniem no 3 gadu vecuma  darbojas sporta skolotāja (peldbaseinā), kuru vadībā tiek apgūta norūdīšanās un peldēšanas prasme.

Tradīcijas un svētki:
Valsts, gadskārtu un krievu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, radošo darbu izstādes, ekskursijas.