Noslēdzies Rēzeknes pilsētas PII „Varavīksne” audzēkņu ģimeņu radošo darbu konkurss „Mūsu bērna vārds”.

Šogad viens no iestādes galvenajiem gada uzdevumiem ir lietpratībā un aktīvā darbībā balstīts mācību process, akcentējot valodas jomu. Lietpratīgs izglītojamais, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Nodrošinot katram izglītojamajam mūsdienīgas lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī pieeju mācībām, nostiprinot uzsvaru pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur izglītojamie mācās iedziļinoties, jo skolotājs:

  • izvirza izglītojamajiem skaidrus un jēgpilnus sasniedzamos rezultātus;
  • mācību procesā piedāvā daudzveidīgus, kompleksus, personiski nozīmīgus uzdevumus, kas dod iespēju veidot patiesu izpratni, savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto, rosina izvēlēties piemērotākos problēmu risināšanas paņēmienus;
  • nodrošina atbilstošu atbalstu un regulāru atgriezenisko saiti mācību laikā;
  • rosina izglītojamus reflektēt par savu mācīšanos un domāšanu.

Šī pamatuzdevuma sasniegšanai:

– katrā grupā izglītojamie patstāvīgi un  radoši darbojas mācību centros, izmantojot valodu;

– bija organizēts izglītojošais seminārs vecākiem valodas mācību jomā  sadarbībā ar logopēdu;

http://varaviksne.rezeknesip.lv/index.php/pareizas-skanu-izrunas-pilnveidosana-majas-apstaklos/

– tika vērotas un analizētas nodarbības valodas jomā;

– bija organizēta  mācību un metodiskās literatūras izstāde valodas jomā;

– tika organizēta izglītojamo  radošo darbu izstāde: “Mans burts vai vārds”

http://varaviksne.rezeknesip.lv/index.php/bernu-darbu-izstade-mans-burts-vai-vards-07-02-2022-21-02-2022/

https://www.emaze.com/@ALROZQRQO/brnu-darbu-izstde-mans-burts-vai-vrds?autoplay&hidebuttons

– tika organizēts  konkurss izglītojamo ģimenēm „Mūsu bērna vārds!”;

https://www.emaze.com/@ALRIZLLWC/izsde–konkurss

– tiek plānota vēl viena izglītojamo radošo darbu izstāde – bērnu zīmējumu/kolāžu izstāde „Mana ģimene” maijā.

Rēzeknes pilsētas PII „Varavīksne” rīkotais radošo darbu konkurss audzēkņu ģimenēm   „Mūsu bērna vārds!” ir noslēdzies. Konkurss norisinājās kopš š.g. 28.februāra un konkursam tika iesniegti 38 darbi. Konkurss norisinājies sadarbībā ar  Rēzeknes Olimpisko centru, Latgales kultūrvēstures muzeju. Konkurss „Mūsu bērna vārds” tika rīkots ar mērķi rosināt audzēkņu ģimenes radoši realizēties un caur bērna vārdu ievadīt viņu burtu un skaņu pasaulē, izmantojot gan mūsdienu, gan tradicionālās (aušana, adīšana u.c.)  tehnoloģijas.

Konkursa darbus vērtēja žūrija: Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne,

Rēzeknes PII “Varavīksne”  izglītības metodiķe Inga Krūmiņa,

Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģe  Renāte Ničiporčika .

Izvērtējot visus iesniegtos darbus, tika noteikti pirmo triju vietu ieguvēji, kas saņem balvas un diplomus!

Par pirmo vietu galvenā balva – ģimenes slidošanas abonements no Rēzeknes Olimpiska centra!  Vēl ir divas simpātiju balvas – ieejas karte muzeja ekspozīciju un izstāžu ģimenes  (3 paaudzes!) apmeklēšanai no Latgales Kultūrvēstures muzeja, 10 veicināšanas balvas un pateicības dāvaniņas pārējiem dalībniekiem no PII “Varavīksne”.

8 veicināšanas balvas no PII  saņem: Talapinu ģimene, Kobaļu ģimene, Grebeņuku ģimene, Naumkovu ģimene, Aļošinu ģimene, Lepmetu ģimene, Beilo ģimene, Degļu ģimene.

2 simpātiju balvas no Latgales Kultūrvēstures muzeja saņem Annas Brales un Mihaila Barbašova ģimenes!

Trešajā vietā pēc žūrijas vērtējuma ierindojās Kristena Kacēna ģimene (diploms un veicināšanas balva)!

Otro vietu izcīnīja Elizabetes Tolopilo ģimene (diploms un veicināšanas balva)!

Godpilno pirmo vietu konkursā „Mūsu bērna vārds!”  izcīnīja    Madaras Tutinas ģimene ar darbu „Madaras vārda kaste”!

PII „Varavīksne”  pateicas visiem konkursa dalībniekiem par sagatavotajiem darbiem un lielu atsaucību!  Īpašs paldies konkursa atbalstītājiem – Rēzeknes Olimpiskajam centram,  Latgales Kultūrvēstures muzejam un  žūrijai  par ieguldījumu konkursa norisē! Aktīvā sadarbība ar izglītojamo ģimenēm ne tikai veicina gada uzdevumu sasniegšanu, izglītojamo aktīvo un patstāvīgo darbību, radošo spēju attīstīšanu, bet arī dot vecākiem iespēju pavadīt kopā ar saviem bērniem laiku un aktīvi un radoši iesaistīties bērna audzināšanas un izglītošanas procesā. Visas ģimenes, kuras piedalījās konkursā ir uzvarētāji, jo viņu darbi darīja  bērnu lepnu par savu vārdu, tie palīdzēs iemācīties lasīt un  papildinās bērna istabas interjeru, padarot to patiesi īpašu!

Turpināsim aktīvo un ciešo sadarbību ar ģimenēm bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumos.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksnes” vadītāja Nataļja Maksimova un izglītības metodiķe Inga Krūmiņa.