Trīs Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes īstenos projektu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes tehnikumā” identifikācijas Nr. VP2021/4-32.

Projekta mērķa grupas:

  • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija -10.-12.klašu izglītojamie;
  • Rēzeknes 3.vidusskola – 7.-8.klašu izglītojamie;
  • Rēzeknes tehnikums – 1.,2.kursu audzēkņi.

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem, un lai novērstu Covid – 19 pandēmijas sekas: mazinātu ietekmi uz jauniešu garīgo un fizisko veselību un labklājību, projekta aktivitāšu realizēšanai tiks piesaistīti dažāda veida speciālisti ar mērķi uzlabot psihisko stāvokli, motivējot mācībām, uzsākt apgūt ko jaunu, kas balstīsies uz sevis izzināšanu un jauno prasmju un zināšanu izveidošanu.

Paši jaunieši arī norāda, ka viņiem trūkst psiholoģiskā atbalsta, kopīgu aktivitāšu un tikšanos ar mentoriem, koučiem, vai cilvēkiem, kas var dot padomu, kā rīkoties  stresa situācijās. Projektā iegūtās zināšanas jaunieši  varēs pielietot turpmākajā dzīvē, lietderīgi organizējot savu laiku gan mācību procesā gan ārpus skolas.

Galvenās aktivitātes:

  • Mentoru, psihologu un citu speciālistu atbalsts (praktiskās nodarbības): komunikācijas prasmju attīstība, publiskās uzstāšanas prasmju pilnveidošana, zinātnisko pētniecības nozīmju izzināšana, jaunu ideju ģenerēšana, sadarbības un komunikācijas veicināšana starp skolēniem, savu emociju atpazīšana un rīcība stresa situācijās, savas personības izziņa un pilnveide.
  • Atbalsts valodas apguvē, lai veicinātu mācību procesa norisi un komunikāciju;
  • Dažādas ārpusstundu iniciatīvas adaptācijas procesa vecināšanai, pašapziņas celšanai un motivācijai.

Rezultāti un plānotā ietekme:

Uzlabosies izglītojamo izpratne par mentālo veselību un labbūtības nozīmi ikdienā. Tiks pilnveidotas un attīstītas pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, mazināta barjera publiski uzstāties. Dos iespēju modelēt nākotni un precīzi parādīs atslēgu veiksmīgu savstarpējo attiecību veidošanai. Projektā iegūtās zināšanas varēs pielietot turpmākajā dzīvē, lietderīgi organizējot savu laiku. Jaunieši tiks ievirzīti sevis pašizziņā un savas personības izkopšanā un pilnveidē, kā arī būs labs motivators uzsākt pārmaiņas ikviena dzīvē, tādējādi uzlabojot katra indivīda dzīves kvalitāti arī nākotnē.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe, projekta koordinatore Tatjana Tokareva