ARPC ,,Zeimuļs’’ gaida pilsētas bērnus un jauniešus!

Ir būtiski, ka līdztekus mācībām izglītības iestādē bērni un jaunieši var piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Ir bērni un jaunieši, kuri jau atraduši veidu, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt dažādas prasmes un iemaņas. Rēzeknes pilsētas skolēnu interešu centru šī mācību gada 1.semestrī apmeklēja un piedāvātajās interešu izglītības programmās darbojās 1372 pilsētas bērni un jaunieši.

Interešu izglītība ir ļoti cieši saistīta ar vispārējo izglītību, ar mācību un audzināšanas darbu kopumā. Formālajā izglītībā apgūtais tiek papildināts, nostiprināts, attīstās bērnu un jauniešu pašapziņa, viņi mācās izprast sevi un savas intereses, novērtēt savas spējas, sasniegumus.

Centra interešu izglītības pedagogi ar savu radošumu un profesionalitāti spēj ieinteresēt, aizraut un noturēt bērnu un jauniešu interesi un motivēt viņus pilnveidoties.

Šajā mācību gadā centrā tiek īstenotas jaunas, mūsdienīgas, laikmetam atbilstošas interešu izglītības programmas (elektronika, robottehnika, foto, keramika, videogrāfijas pamati, tehniskā modelēšana un kokapstrāde u.c.).

Arī otrajā semestrī turpinās iesākto programmu īstenošana. Daudzas programmas vairs neuzņem audzēkņus, jo visas grupas ir nokomplektētas, taču, ja ir patiesa vēlēšanās darboties, nāciet uz centru un mēs kopīgi atradīsim risinājumu!

Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centra interešu izglītības programmas

Informāciju par interešu izglītības programmām var iegūt zvanot uz tālruņiem:
28382367 – SIC direktora p.i. G.Laganovska
29168011 – interešu izglītības speciāliste E.Čepule