Atbalsta pasākumi izglītojamiem

2017.gada 20.septembrī Rēzeknes pilsētas dome parakstīja līgumu par sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā. Izglītības iestāžu iesaistīšanās projektā ir notikusi pakāpeniski: 2017./2018.m.g iesaistījās Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes sākumskola, 2018./2019.m.g. pievienojās Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 2019./2020. mācību gadā dalību uzsāka arī Rēzeknes 2.vidusskola. No projekta realizācijas sākuma līdz 2019.gada 31. decembrim (5 mācību semestri) atbalstu ir saņēmuši 179 izglītojamie, no tiem 43 skolēniem atbalsta pasākumi ir sniegti  3 vai 4 semestru garumā, kas norāda uz to, ka konstatēto priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas cēloņu novēršana ir ilglaicīgs process.

2019./2020. mācību gada 2.semestrī…