Atbalsta pasākumi izglītojamiem

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.

Aizvadīts pirmais mācību gads kopš Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Tā ietvaros 2017./2018. mācību gadā Rēzeknes 4.vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 39 skolēniem no 5. līdz 12.klasei. Atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un  riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogi bija veidojuši individuālo atbalsta plānu vienam semestrim. To, pēc nepieciešamības, varēs pārskatīt un turpināt realizēt  arī nākamajos semestros ilgtermiņā līdz pat projekta beigām- 2022.gada 31.decembrim.
Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. Kādam no skolēniem bija jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam, savukārt, bija vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Dažreiz bija nepieciešams tikai nedaudz individuālas palīdzības, lai skolēns pārvarētu kādas grūtības vai arī nemīlams priekšmets beidzot kļūtu saprotams. Individuāli strādājot, uzlabojās arī skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija un sadarbība, kas ikdienā ir svarīgs pamats skolēna vēlmei doties uz skolu. Projektā nācās sastapties arī ar situācijām, kad bija jāmeklē risinājumi konfliktiem ar klasesbiedriem, agresijai, motivācijas trūkumam utt., un tad visbiežāk izmantotais atbalsta veids bija sociālā pedagoga konsultācijas.
Projekta ietvaros tika nodrošināta arī starpnovadu sabiedriskā transporta, kā arī ēdināšanas izdevumu kompensācija.
2018./2019. mācību gadā projekta “PuMPuRS” ietvaros nepieciešamo atbalstu varēs  saņemt  skolēni no 5. līdz 12.klasei jau astoņās Rēzeknes vispārizglītojošās skolās- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes 4.vidusskolā, Rēzeknes 5.vidusskolā, Rēzeknes 6.vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā.