Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.

Rēzeknes pilsētas dome  2017.gada 20.septembrī  parakstīja sadarbības līgumu  ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Rēzeknes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana nopietni  ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu gūšanu profesionālajā jomā, kā arī padziļina un/vai  turpina nabadzību un sociālo izolētību.

Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu, ir motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Projekta aktivitātes paredz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu izglītības iestādēs, lai novērstu situāciju saasinājumu, kas prasītu daudz lielāku cilvēku un finanšu resursu izmantošanu.

Plānots, ka projektā Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādes iesaistīsies pakāpeniski: 2017./2018. mācību gada pirmajā semestrī darbību uzsāk Rēzeknes 4.vidusskola, otrajā semestrī tai pievienosies Rēzeknes sākumskola. Bet nākamajā mācību gadā jau 8 Rēzeknes skolās skolēni varēs  saņemt  nepieciešamo atbalstu, lai mazinātu/novērstu riskus priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.