Deviņas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās skolas turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

2019.gada 1.jūnijā sākās otrais projekta plānošanas periods, kas ilgs līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzīgi kā pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs) pašvaldība sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtēja faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas pieejas nodrošināšanu skolēniem. Pamatojoties uz pirmajā  periodā gūto pieredzi, kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, sasniegto rezultātu analīzi, skolas izstrādāja katra savu izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plānu.
Turpmāko divu mācību gadu laikā Rēzeknes pilsētas skolas ar projekta ietvaros piešķirtā finansējuma atbalstu turpinās organizēt 1. – 9.klašu skolēniem daudzveidīgas aktivitātes zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidei dabaszinību  un multidisciplinārajā jomā.  Izglītojamie varēs apmeklēt pēc mācību stundām individuālās un grupu nodarbības, pētnieciskās darbnīcas un integrētās, starpdisciplināras  nodarbības dažādos mācību priekšmetos.
Tiks piedāvātas inovatīvas interešu izglītības programmas ārpus mācību stundām datorikā, robotikā, astronomijā, inženiergrafikā un videoklipu veidošanā izmantojot informācijas tehnoloģijas.
Organizēs izzinošas, pētnieciskas un izglītojošas mācību vizītes uz zinātnes centriem, dabas parkiem, observatoriju, hidroelektrostaciju u.c. objektiem, apmeklēs Jauno ķīmiķu un fiziķu nodarbības,  lai palielinātu skolēnu interesi par dabaszinātņu jomu, pilnveidotu praktiskās, patstāvīgās izziņas un sadarbības prasmes.
Projekta ietvaros skolām būs iespēja piesaistīt pedagoga palīgus, otros pedagogus un laborantus mācību stundu laikā, lai palīdzētu organizēt un pilnveidot mācību procesu.
Visi augstāk minētie un vēl daudzi citi pasākumi tiek organizēti gan Latvijas, gan Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ar mērķi nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe, projekta koordinatore Vita Mežore