Izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība

2016.gada 23.augustā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā uz reģionālo konferenci “Izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība” tiek aicināti Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Viļānu novada izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadības komandas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un pedagogi.
Uzsākot 2016./2017.m.g., pedagogus sveiks un uzrunās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings. Konferences darba programmā iekļautas jaunā mācību gada aktualitātes, jautājumi par kompetenču pieejā balstītu izglītības satura izstrādi (LR VISC vadītājs Guntars Catlaks), tēmas par pasākumu īstenošanu izglītojamo talantu attīstībai, komunikācijas un prezentācijas prasmju nozīmi, starpdisciplināro mācīšanas pieeju jeb starppriekšmetu saikni kā vienu no veidiem, kā skolās risināt ilgstošu un sasāpējušu problēmu – mācību satura fragmentāciju un izolētu prasmju mācīšanu (konferences norisi skat. pielikumā).
Augustā profesionālās kompetences pilnveides kursi tiek piedāvāti matemātikas, dabaszinātņu, fizikas, angļu valodas, latviešu valodas un sociālo zinību pedagogiem (skat. pielikumā). Šos pasākumus, kā arī konferenci organizē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodisko centru.

Konferences programma.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi.