Karjeras izglītība

2017.gada 15. martā Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījušas sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinē un īsteno skolas karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, sniedz individuālās karjeras konsultācijas, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā izmēģinājumskolās.

Vairāk par projekt var apskatīt šeit:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Rēzeknes 2.vidusskola

Rēzeknes 6. vidusskola

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Rēzeknes 3. vidusskola