Karjeras izglītība – skolēnu spēju, interešu, mērķu un vērtību apzināšana.

Lai ieinteresētu un rosinātu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus savlaicīgi un apzināti domāt par savas karjeras iespējām un izvēli, Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpina projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros interesantu un strukturētu darbu. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra (projekta izmēģinājumskolas) un Rēzeknes 4.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas (projektā neiesaistītas skolas) pedagogi karjeras konsultanti izstrādājuši karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu no 1. līdz 12.klasei, kas skolēniem palīdzēs pieņemt lēmumus par karjeras veidošanu, kā arī palielinās jauniešu motivāciju mērķtiecīgi mācīties.

Organizējot karjeras attīstības atbalsta pasākumus skolēniem tiek sniegta palīdzība izzinot savas spējas, intereses, mērķus un vērtības, kā arī skolēniem tiek sniegta informācija par darba apstākļiem, profesiju standartu prasībām un par profesijas apgūšanas veidiem.

2017./2018. m. g. 1. semestrī Rēzeknes izglītības iestādēs projekta ietvaros norisinājās vairāki karjeras izglītības pasākumi, kuros izglītojamie ieguva informāciju par to, kāda izglītība ir nepieciešama, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā,  tās ikdienas darba pienākumiem, kā arī par darbā izmantojamajiem instrumentiem, iekārtām, kā arī to pielietojumu. Skolēni uzzināja katras profesijas pozitīvos un negatīvos aspektus. Karjeras izglītības pasākumos izglītojamie piedalās meistarklasēs, interaktīvos uzdevumos vai diskusijās ar pasākuma vadītāju, gūstot priekšstatu par to – vai attiecīgā profesija atbilst interesēm un vai tā saistīta ar turpmākās nākotnes plāniem.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas vieslektore un uzņēmēja Aija Vanaga lekcijā “Kāpēc darīt nevis nedarīt?”, kura tika  organizēta  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes 4.vidusskolas izglītojamiem, informēja par to, ka ir vērts jebkuru savas dzīves mirkli pavadīt lietderīgi gan priekš sevis, gan priekš līdzcilvēkiem, par mērķu izvirzīšanu un sava laika lietderīgu plānošanu. Tāpat runāja par to – kādēļ jaunietim ir svarīga izaugsme, mēģinājumi darīt un izmantot piedāvātās iespējas. Jaunieši tika aicināti padomāt par saviem nākotnes mērķiem un paralēli tika iepazīstināti ar tās plānošanas pamatprincipiem, kas palīdzēs īstenot savus nākotnes nodomus.

Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas un Rēzeknes 6.vidusskolas skolēni uzzināja par profesijām, kuras nākotnē tiks apdraudētas automatizācijas un robotizācijas procesu rezultātā (SIA “RikveWood” valdes loceklis Valdis Mitenbergs – “Pieprasītākas profesijas  nākotnē.”). Tika informēti  par veiksmīgu uzņēmumu  IT atbalstu, “MS-IDI ”- ikdienu un izaicinājumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar šīs nozares pieprasītākajam profesijām un uzzināja, kādā veidā notiek jaunu darbinieku atlase IT nozarē  (SIA “MS-IDI ”priekšsēdētājs Nikolajs Pušņakovs “Ar datoru uz tu ????”).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktors Gunārs Strods („Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem”), jau no pirmajām minūtēm centās iesaistīt diskusijā jauniešus, rosinot izmantot dažādas prasmes un kompetences, kas tiem piemīt, stāstīja par to, cik būtiski ir izvirzīt personīgos karjeras mērķus, lai nākotnē paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū un par to, cik svarīgi ir iegūt vispusīgu izglītību vai kvalifikāciju.

Vairākums vecāku vēlas būt pārliecināti, ka bērna izvēle ir pareiza. Vecāki ir pirmie, kas nodrošina visas bērna vajadzības un ir viens no galvenajiem faktoriem bērnu profesijas izvēles procesā. Lai palīdzētu vecākiem aptvert savu nozīmīgo lomu, sagatavojot bērnus apzinātai profesijas izvēlei un profesionālās karjeras plānošanai,   projekta ietvaros norisinājās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā karjeras kouč Jolantas Priedes vadīts pasākums visiem skolas izglītojamo vecākiem ar bērniem “Mans bērns izvēlas karjeru”, kura laikā dalībnieki varēja saņemt atbildes uz svarīgiem jautājumiem par bērnu un vecāku savstarpējo sadarbību karjeras izvēles procesā.

Rēzeknes 3.vidusskolā notika virkne interesantu un aizraujošu iepazīšanos ar dažādām profesijām. 7.-8. klašu meitenes, apmeklējot pasākumu “Es māku šūt” iepazinās ar šuvējas darba specifiku un profesijas būtiskajiem aspektiem, kā arī praktiski pārbaudīja  savas iemaņas, dotības un interesi par šo profesiju, izgatavojot kakla rotu.

Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra un Rēzeknes 6.vidusskolas izglītojamiem tika organizēta nodarbība “Deja kā profesija”, kuras ietvaros Rēzeknes STOP TIME  deju studijas dejotāja un horeogrāfe – Liāna Merņaka kopā ar dejotāju Reini Sandoru iepazīstināja skolēnus ar dejotāja profesiju, tās specifiku. Skolēni tika informēti par darbam nepieciešamajām prasmēm un spējām. Nodarbības laikā  izglītojamie vispirms saņēma informāciju par deju apguves procesu, izglītības un nodarbinātības iespējām, kā arī nedaudz no HIP HOP dejas vēstures un vēroja profesionālu dejas paraugdemonstrējumu.

Ar interesantiem un aizraujošiem pasākumiem bagāti projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plāni  kuru mērķis: rosināt izglītojamos veikt pašizpēti un iepazīt dažādas profesijas, kā arī veicināt savlaicīgu, apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību. Pasākumi tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda projekta «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs» līdzekļiem.

Paldies izglītības iestāžu vadībai, klases audzinatājiem un priekšmetu skolotājiem par sadarbību ar pedagogiem karjeras konsultantiem, jo tikai sadarbojoties kopā, mēs palīdzēsim skolēniem atrast virzienu profesionālās karjeras plānošanai.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe
Tatjana Tokareva
sadarbībā ar izglītības iestāžu
pedagogiem karjeras konsultantiem