Krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Viļānu vidusskolā

2018.gada 25. aprīlī Rēzeknes pilsētas skolu  skolotāji, kuri māca krievu valodu kā svešvalodu, kā arī mazākumtautību skolu krievu valodas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļānu vidusskolu. Pieredzes apmaiņas semināra nosaukums bija „Skolēnu lietpratības, domāšanas un radošuma pilnveides iespējas mūsdienīgā mācību stundā un ārpusklases nodarbībās.”
Koleģiālā, radošā gaisotnē tika pārrunātas sekojošas tēmas: „Darbs ar daiļliteratūras tekstu krievu valodas kā svešvalodas stundas ietvaros”, „Vērtību orientācija literatūras stundās”, „Spēle- aktīvas apmācības metode literatūras stundās”, „Ārpusstundu pasākuma kultūrizglītības un radošās industrijas jomā radošo darbu krājumu „Manai Latvijai-100” veidošana”, „Domāšanas un radošuma caurvijas prasmju attīstība mācību procesā”, „Formulējam stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu kopā ar skolēniem. Domu karte.”
Semināra dalībniekiem bija iespēja pārliecināties par to, ka tikai radošs skolotājs var audzināt un izglītot radošu skolēnu. Viļānu vidusskolas krievu valodas skolotājas Valentīna Kozule, Jeļena Tarasova, Tatjana Samuilova, Nataļja Volkova iestudē ar skolēniem teātra izrādes, organizē dzejas vakarus, tikšanās ar radošiem cilvēkiem, pašas raksta dzeju.
Kopā ar krievu valodas skolotājiem bija skolas direktors Pēteris Tretjuks, direktora vietniece mācību jomā Nellija Guda, kura prezentēja skolotājiem materiālu „Mācību stundu lietpratības(kompetenču) pilnveides iespējas”. Angļu valodas skolotāju Anitas Grinevičas un Ivetas Stabulnieces, vēstures un sociālo zinību skolotājas Nataļjas Jakušonokas un sākumskolas skolotājas Olgas Černovas līdzdalība bija lielisks piemērs tam, kā skolotāji kopā plāno un organizē izglītojošo procesu.
Semināra noslēgumā bija sirsnīga tikšanās ar Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāju Margaritu Skangali, muzeja ekspozīcijas apskate. Visi pasākuma dalībnieki saņēma apliecinājumu par dalību profesionālās pilnveides seminārā.
Paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par sarūpēto transportu, jo skolotājiem šis brauciens pie mūsu tuvākajiem kaimiņiem tiešām bija vērtīgs un atklāsmēm bagāts.

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāja Janīna Miņina.