Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.363

Rīgā 2013.gada 2.jūlijā (prot. Nr.37 23.§)

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtībuIzdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu,
48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

II. Pedagoga izglītība un profesionālā kvalifikācija
2. Persona pedagoga profesijai nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām var iegūt, apgūstot šādas izglītības programmas:

2.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras apguves tiek piešķirta pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija;

2.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras apguves tiek piešķirts bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija vai bakalaura grāds mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;

2.3. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, kuru apgūst, ja iepriekš iegūts bakalaura grāds un skolotāja profesionālā kvalifikācija vai profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija, un pēc kuras apguves tiek piešķirta cita mācību priekšmeta vai citas izglītības pakāpes skolotāja kvalifikācija;

2.4. akadēmiskās izglītības (bakalaura) programmu mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā tiek uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai;

2.5. vidējās profesionālās izglītības vai vidējās izglītības programmu, ja persona ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras piešķirto amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst amata meistara līmenim, un strādā par profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības pedagogu;

2.6. atbilstošu tālākizglītības programmu, ja persona ieguvusi profesionālo vidējo izglītību un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

3. Pedagogam, kurš ieguvis augstāko pedagoģisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju, ir tiesības pasniegt citu mācību priekšmetu vai strādāt citā izglītības pakāpē, ja viņš gada laikā uzsāk profesionālās kvalifikācijas pilnveidi atbilstošajā B programmā.

4. Šo noteikumu 1.pielikumā ir iekļautas pedagoga profesijai nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības un iespējamās profesionālās pilnveides B programmas.

III. Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide
5. Pedagogs profesionālo kvalifikāciju pilnveido, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides A vai B programmu (turpmāk – A un B programma).

6. Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un plāno to sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagogs, kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi plāno individuāli.

7. A programma, kuras apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (kopsummā), paredzēta pedagogiem, kuru izglītība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām pedagogu profesionālās kvalifikācijas prasībām.

8. Pedagogs, kurš ieguvis vai iegūst augstāko pedagoģisko izglītību vai arī apgūst vai ir apguvis B programmu, ir tiesīgs strādāt bez A programmas apguves trīs gadus pēc atbilstošas izglītības iegūšanas.

9. A programma ietver vienu vai vairākus moduļus (relatīvi patstāvīga problēmorientēta, starpdisciplināra pedagogu profesionālās pilnveides daļa, kas nosaka attiecīgo kompetenču stratēģiskos mērķus un sagaidāmos rezultātus zinātniski pamatota pedagoģiskā procesa vadīšanai). Tā paredzēta noteiktai mērķauditorijai konkrētu kompetenču pilnveidei.

10. Pedagogam ir tiesības savu profesionālo kvalifikāciju pilnveidot dažādos moduļos. Šo moduļu apguvi apliecinošu dokumentu (piemēram, izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijas (uzrādot oriģinālus) pedagogs iesniedz izglītības iestādē, kurā tas veic pedagoģisko darbību. Izglītības iestādes vadītājs pieredzes moduļa apguvi ne vairāk kā sešu stundu apmērā ieskaita pedagoga A programmas apguvē.

11. Viena moduļa apjoms ir vismaz sešas stundas, kas ietver gan teorijas apguvi, gan praktiskas nodarbības. A programmā ir ietverti šādi moduļi:

11.1. pedagoga vispārējo kompetenču modulis (pilsoniskās attieksmes pilnveidošana, kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām);

11.2. izglītības satura un didaktikas modulis (mācību stratēģijas un metožu izvēle jaunu funkciju veikšanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā izglītības vidē);

11.3. izglītības procesa vadības modulis (mērķtiecīga uz rezultātu orientēta izglītības procesa organizācija, līderība, finanšu prasmes, izglītības iestādes konkurētspējas nodrošināšana);

11.4. pedagoga pašpilnveides modulis (pedagoga konkurētspējas veicināšana, personības attīstība);

11.5. pedagoga pieredzes modulis (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, dalība darba devēju organizāciju rīkotās apmācībās un metodisko materiālu sagatavošana savā mācību priekšmetā vai praktiskajās nodarbībās).

12. A programmu izstrādā un īsteno:

12.1. izglītības iestādes;

12.2. pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas;

12.3. ministriju padotības iestādes, kuru nolikums paredz izglītojošas darbības veikšanu bez saskaņošanas.

13. Pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes, izņemot augstākās izglītības iestādes un ministriju padotībā esošās izglītības iestādes, A programmu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programmu īstenos.

14. Pēc A programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību (2.pielikums).

15. A programmas apguvi apliecina arī dokuments par pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā.

16. B programma dod tiesības:

16.1. pedagogam veikt pedagoģisko darbību citā mācību priekšmetā vai izglītības pakāpē;

16.2. personai, kurai nav augstākās pedagoģiskās izglītības, veikt pedagoģisko darbību.

17. B programmu izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas.

18. B programmas saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

19. Iesniedzot saskaņošanai A vai B programmu, norāda:

19.1. programmas mērķi, uzdevumu un plānoto rezultātu;

19.2. uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas īstenošanas veidu;

19.3. īstenošanas plānu, norādot apjomu stundās;

19.4. plānoto tematu apguves organizācijas formas un metodes.

20. B programmu īsteno ne mazāk par 72 stundām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

21. B programmu var īstenot arī tālmācībā.

22. Pēc B programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam tālākizglītību apliecinošu dokumentu – sertifikātu (3.pielikums).

23. Sertifikāts derīgs tikai kopā ar dokumentu par attiecīgas izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

IV. Noslēguma jautājumi
24. Atzīt par spēku zaudējušiem:

24.1. Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumus Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.; 2001, 143.nr.; 2002, 122.nr.; 2003, 111.nr.; 2004, 124.nr.; 2006, 207.nr.; 2009, 53.nr.; 2010, 144.nr.);

24.2. Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumus Nr.431 “Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 91.nr.; 2012, 203.nr.).

25. Apliecības par A programmas apguvi, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas trīs gadus pēc to izdošanas.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis