Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu

     Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka ir stājušies spēkā 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 350 „ Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (turpmāk-noteikumi), kas izdoti saskaņā ar izglītības likuma 14. panta 37.punktu. Saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu, lai novērtētu profesionālās darbības kvalitāti, pedagogs līdz kārtējā gada 5. septembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.(Noteikumu pielikums Nr. 14).
Savukārt, izglītības iestāde iesniedz izglītības pārvaldē informāciju par kvalitātes pakāpju pretendentiem kārtējā mācību gadā. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde informē izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk-IZM), kura informāciju izmantos statistikas apkopošanai, kā arī budžeta plānošanai nākamajam mācību gadam.
Noteikumos iekļautie jauninājumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes (turpmāk-PPDKN) procesa veikšanai:

  1. pedagogam ir tiesības iesaistīties PPDKN procesā, ja konkrētajā izglītības iestādē viņam ir tarificētas ne mazāk kā septiņas kontaktstundas (mācību stundas vai klases audzināšanas stundas, vai pulciņa nodarbības);
  2. līdzšinējo četru mācību stundu/ nodarbību vietā izglītības iestādes administrācija/novērtēšanas komisija vēro sešas pretendenta mācību stundas/nodarbības. Turklāt četras no sešām mācību stundām/ nodarbībām var tikt vērotas visa novērtēšanas perioda laikā, ne tikai konkrētā mācību gada ietvaros. (Novērtēšanas periods atkarīgs no izvēlētās kvalitātes pakāpes).
  3. dokumentālie apliecinājumi par pedagoga lektora/mentora/prakses vadītāja/ multiplikatora darbību ir derīgi atbilstoši kvalitātes pakāpei noteiktajam novērtēšanas perioda ilgumam. Tā, piemēram, pretendējot uz 5.kvalitātes pakāpi, spēkā ir dokumentālie apliecinājumi, kas izdoti sākot ar 2009./2010. mācību gadu.

     2014./2015. mācību gadā PPDKN novērtēšanā iesaistās tie pedagogi, kuriem līdz šim nav iegūta neviena no kvalitātes pakāpēm.
Informāciju par katra pedagoga iegūto kvalitātes pakāpi ir iespējams pārbaudīt Valsts izglītības informācijas sistēmā.
PPDKN procesa materiāli (noteikumu pielikumi atbilstoši PPDKN mērķgrupām) būs pieejami IZM mājas lapā www.izm.gov.lv no 2014. gada 1.oktobra.

     Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Peipiņa