Pirmsskolu un sākumskolu sadarbības veicināšanas pasākumi Rēzeknes pilsētā

Turpinot 2022.gadā uzsākto pirmsskolu un sākumskolu sadarbību un savstarpējo nodarbību vērošanu Rēzeknes pilsētā, arī šajā mācību gadā tika organizēti pasākumi, ar mērķi veicināt savstarpējo sadarbību, lai nodrošinātu bērna  kvalitatīvu pāreju no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu.

No 13.marta līdz 17.martam notika savstarpējā nodarbību vērošana. Sākumskolas izglītības iestāžu pedagogi izlozes kārtā devās uz kādu no pirmsskolas izglītības iestādes 5-6.g. grupām, ar mērķi vērot kā izglītojamiem tiek attīstītas pašvadītas mācīšanās un valsts valodas lietošanas prasmes. Pēc nodarbību vērošanas tika organizētas kopīgas sarunas par nodarbību.

27. aprīlī Vispārizglītojošo skolu sākumskolas jomas vadītājiem un PII metodiķiem notika noslēguma sanāksme “Sadarbība – viens no priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu bērna  kvalitatīvu pāreju no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu”. Sanāksmes laikā atskatījāmies uz paveikto šajā mācību gadā, izvērtējām stiprās puses un izaicinājumus veiksmīgas sadarbības veidošanā, kā arī tika aktualizēti jautājumi, kuriem būtu jāpievērš uzmanība nākamajā mācību gadā. Aktualizēti tika tādi jautājumi kā vienota vērtēšanas izpratne pirmsskolā un sākumskolā, mācību metodiskais atbalsts un nodrošinājums izglītības iestādēs, kā arī turpmākās sadarbības veicināšana un bērna kvalitatīvas pārejas no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu nodrošināšana.

Lai nodrošinātu visiem bērniem kvalitatīvu pāreju, tad svarīgi, lai pilsētā šīs prasības būtu vienotas. Kā viena no neatņemamām ikdienas mācību procesa sastāvdaļām ir vērtēšana. Lai vērtēšana pildītu savu būtiskāko funkciju – atbalstītu bērna mācīšanos – svarīgi uz to skatīties kā dabisku ikdienas mācību procesa daļu. Rēzeknes pilsētas sākumskolas jomas koordinatore un Rēzeknes sākumskolas skolotāja Sandra Juste un Rēzeknes pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore un Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītāja Vija Andžāne aktualizēja un akcentēja būtisko vērtēšanas kārtībā skolā un pirmsskolā. Kopīgās diskusijās tika secināts, ka jautājumu par vērtēšanu gan pirmsskolā, gan sākumskolā ir daudz, tāpēc kopīgi sadarbojoties jāstrādā, lai padziļinātu izpratni par vērtēšanu, lai vērtēšana mācīšanās atbalstam kļūtu par ierastu ikdienas praksi.

Paldies Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, sākumskolas jomu koordinatoriem un pedagogiem par sadarbību, sapratni un atbalstu ikdienas darbā.