Rēzeknē uzsāk projektu par karjeras atbalsta īstenošanu

2017. gada 15. martā Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījušas sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim. Darbs pie projekta tika uzsākts jau pirms līguma parakstīšanas – no 2016. gada augusta. Rēzeknes pilsēta, izvērtējot projekta īstenošanas nosacījumus un esošo situāciju iekļāva projektā kā izmēģinājumskolas Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, Rēzeknes 2.vidusskolu un Rēzeknes 3.vidusskolu.
Darbu uzsāk 3 pedagogi karjeras konsultanti, kuri īstenos karjeras izglītības programmas izmēģinājumskolās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā – Tatjana Pāža, Rēzeknes 2.vidusskolā – Aļona Pavlova un  Rēzeknes 3. vidusskolā – Oksana Volkova. Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā gan izmēģinājumskolās, gan projektā neiesaistītās skolās (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 6. vidusskolā un Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā).
Visā projekta darbības laikā pedagogi karjeras konsultanti sadarbosies ar  darba devējiem un to profesionālām organizācijām, tālākizglītības iestādēm.
Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu karjeras atbalsta īstenošanai izglītības iestādēs, kā arī interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē.

Projekta koordinatore T.Tokareva,

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe