Rēzeknes pilsēta turpina īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Ar 2017.gada 15.martu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.vidusskolā) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uzsāka darbu pedagogi karjeras konsultanti (PKK), lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem.

Pamatojoties uz 2017.gada 1.septembra sadarbības līguma grozījumiem Nr. 4.-8.3.3/31/1 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu un ņemot vērā apstiprinātās Rēzeknes pilsētas PKK kopējās slodžu kvotas projektā, kā izmēģinājumskolas, kuras uzsāks darbu projektā 2017./2018. mācību gadā, izvirzītas: Rēzeknes  sākumskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 6.vidusskola un Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs. Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes 5.vidusskola ir kā projektā neiesaistītās izglītības iestādes.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi izglītojamajiem skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta gaitā PKK koordinē un īsteno skolas karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Visā projekta darbības laikā pedagogi karjeras konsultanti sadarbojas ar  darba devējiem un to profesionālām organizācijām, tālākizglītības iestādēm.

Projekta ietvaros tika īstenoti 25 pasākumi, tādi kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēja, IP „Karjeras konsultants” vadītāja Gunāra Stroda vadīta nodarbība “Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem” par to, cik svarīgi ir iegūt vispusīgu izglītību, kvalifikāciju, gatavību papildināt savas zināšanas, kā arī prasmi pielāgoties jauniem apstākļiem, lai paaugstinātu savu konkurētspēju. SIA “Sense of Team Adventure” organizēja nodarbību “Karjerai nepieciešamo iemaņu attīstīšana” kurā tika veikti dažādi personības izpētes uzdevumi, kas ļāva paraudzīties uz sevi gan individuālā, gan grupas kontekstā, ietverot savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, jo, pieņemot lēmumu par savu turpmāko izglītošanos vai nodarbošanos, jaunietim ir jāveic pašizpēte.

Pasākumā “Maizes pasaule” skolēni iepazinās  ar maizes tapšanas procesu un šajā procesā iesaistītajiem profesiju pārstāvjiem. Skolēniem bija piedāvāta iespēja pašiem izcept maizi. Savukārt BUTSA speciālisti iepazīstināja ar friziera profesiju. Pateicoties SIA “Poligrāfserviss” skolēni uzzināja par poligrāfijas strādājošiem speciālistiem, par to, ka šajā nozarē ir daudz iespēju apgūt ko jaunu un nepārtraukti attīstīties.

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties piedāvātajos pasākumos, jo par savu nākotni – profesijas izvēli jāsāk domāt jau vidusskolā. Vēl jo vairāk, ja var gūt vērtīgus padomus no zinošiem karjeras konsultantiem.

Pateicība projektā iesaistītajiem pedagogiem, kuri palīdz bērniem izvērtēt sevi, savas intereses un dod padomus turpmākajai profesijas vai izglītības izvēlei.


Projekta koordinatore Tatjana TOKAREVA

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe