Rēzeknes pilsētas pedagogi karjeras konsultanti turpina savu darbu ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lai nodrošinātu pedagogiem karjeras konsultantiem (tekstā – PKK) darba nepārtrauktību projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (tekstā – VIAA) parakstīja ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi sadarbības līguma grozījumus, lai turpinātu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem.
Savu darbu projektā turpinās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3.vidusskola un Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs, motivējot profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām, kā arī paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem, sniedzot atbalstu ne tikai bērnu karjeras attīstības jautājumos, bet arī akcentējot mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā. Atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām sniegt palīdzību izglītojamiem, veicinot karjeras izglītības un grupu karjeras konsultācijas.
Projekta gaitā PKK turpinās koordinēt un īstenot PKK darba plānu 2021./2022 mācību gadā, nodrošinot karjeras informācijas pieejamību, veicot skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Visā projekta darbības laikā PKK sadarbojas ar  darba devējiem un to profesionālām organizācijām, tālākizglītības iestādēm.
Aicinām skolotājus būt atsaucīgiem un sadarboties ar pedagogiem karjeras konsultantiem.

Projekta koordinatore Tatjana TOKAREVA Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe