Atbalsts Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem

Tika parakstīta vienošanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu  par supervīziju organizēšanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem Covid – 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
Pedagogu supervīzijas tiek īstenotas Psihoemocionāla atbalsta programmas – supervīzija pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – ietvaros, pamatojoties uz Ministru kabineta  2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.350 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Supervīzijas laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde veic tirgus izpēti par supervīziju īstenošanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem.
Informācija pretendentiem:

Ziņojums par Tirgus izpētes veikšanas nepieciešamību.

Piedāvājumus aicinām iesniegt līdz 2021.gada 22.septembrim plkst.12.30