Deviņas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes turpinās īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

2021./2022. mācību gadā  deviņas Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpinās līdzdalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) (turpmāk tekstā Projekts).

Šajā Projekta posmā tiks īstenoti pasākumi, kurus izglītības iestādes ir atzinušas par efektīviem, kā arī tie pasākumi, kurus nepiedāvā paralēli īstenotie projekti izglītības resorā. Finansējums tiks novirzīts tikai pedagogu atalgojumam, respektīvi, turpmāk, Projektā nebūs iespējams finansēt transporta un pakalpojuma izdevumus.

Tiks atbalstīti pasākumi 2 jomās – STEM un vides un multidisciplinārajā. Tie tiks klasificēti atbilstoši zemāk aprakstītajām grupām:

 1. “Pedagogu palīgi”/“otrais pedagogs” – šī pasākuma ietvaros būs atbalstāms
  pedagogu darbs mācību stundu laikā, lai individualizētu darbu klasē, atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādās darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.
 2. “Mācīšanās grupas” – skolēnu grupas (arī vecumposmu ziņā jauktas) apgūtā
  mācību satura nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Šī pasākuma mērķis ir sniegt
  atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību
  ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību
  robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi. Šī pasākuma mērķgrupa
  iekļauj arī vidusskolas posmu.
 3. “Laborantu programma” – pedagoģiskais personāls nodrošinās
  kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību
  mācību stundās, piemēram, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus
  STEM mācību priekšmetu apguvei.
 4. “Talantu programma” – izglītības iestādes veidos mērķprogrammas skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi organizēs grupu konsultācijas, darbnīcas, laboratorijas, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.
 5. “Pētniecības programma” – izglītības iestādes organizēs un piedāvās nodarbības, lai skolēni varētu aktīvi darboties, izzināt pasauli, būt par pasaules pētniekiem, kuri paši atrod pasaules kopsakarības. Tādēļ praktiskās nodarbības būs nozīmīgs rīks ne vien bērnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai, bet arī emocionālās labsajūtas
  veicināšanai skolā. Pedagogi veidos tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un
  veidojot savu pasaules skatījumu.
 6. “Interešu izglītība” – skolas varēs turpināt jau iepriekšējos projekta posmos
  iesāktās inovatīvās interešu izglītības programmas STEM un vides jomā, kā arī ieviest
  jaunas, atbilstoši skolas attīstības vajadzībām.

Lai turpinātu līdzdalību Projektā, katra izglītības iestāde ir izstrādājusi atbalsta pasākumu plānu, balstoties uz secinājumiem par Projektā jau aprobētajām darbībām, kā arī balstoties uz prioritāri nepieciešamo atbalstu.

Izglītības iestādes pastāvīgi ir izvēlējušās, kādu atbalstu skolēniem piedāvāt
no augstāk minēto pasākumu klāsta, ņemot vērā katras skolas vajadzības, faktiski pieejamos resursus un izglītojamo mainīgās vajadzības.

Projekta ietvaros visas aktivitātes tiks organizētas gan Latvijas, gan Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ar mērķi nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, veicināt individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe, projekta koordinatore Vita Mežore