Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde aicina darbā Pārvaldes vadītāja vietnieku

(Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne)

Pārvaldes vadītāja vietnieka amata galvenie pienākumi:

 • Pildīt Pārvaldes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 • Plānot un koordinēt Pārvaldes darbības jomas: izglītības pakalpojumi, izglītības attīstības koncepcija, politikas īstenošanas stratēģijas pasākumi, mērķprogrammas, projektu un priekšlikumu izstrādāšana izglītības pakalpojumu pilnveidošanā, plānošanā un ieviešanā Rēzeknes pilsētā, priekšlikumi tam atbilstošu finanšu resursu plānošanai.
 • Pārstāvēt pašvaldību izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas iestāžu) padomju darbā.
 • Plānot un koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas sistēmu un izglītības iestāžu vadītāju darbības novērtēšanu, izstrādāt atbilstošus normatīvos dokumentus, veidot šiem mērķiem atbilstošas darba grupas.
 • Piedalīties Pārvaldes īstermiņa un ilgtermiņa plānu izstrādāšanā, to koriģēšanā, Pārvaldes politikas un mērķu izstrādāšanā un to izpildes analīzē.
 • Izstrādāt, aktualizēt un novērtēt Pārvaldes un struktūrvienību normatīvos dokumentus, darba kārtības noteikumus, amatu aprakstus, organizēt un vadīt to izstrādes darba grupu darbu.
 • Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu Pārvaldē. Koordinēt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izglītības iestādēs.
 • Nodrošināt personas datu aizsardzības, informācijas un tās sistēmas drošības pasākumu ieviešanu Pārvaldē. Koordinēt personas datu aizsardzības pasākumu ieviešanu izglītības iestādēs.
 • Koordinēt pašvaldību savstarpējos norēķinus par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.
 • Vadīt un koordinēt Pārvaldes problēmu un neatbilstību procesu, piedalīties fizisko un juridisko personu sūdzību izskatīšanā, veikt atklāto neatbilstību uzskaiti, novērtēt un analizēt problēmas un neatbilstības, izstrādāt priekšlikumus, korektīvās un preventīvās darbības neatbilstību novēršanai.
 • Veikt Pārvaldes darbības popularizēšanu un sabiedriskā tēla veidošanu masu informācijas līdzekļos un interneta vidē.

Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds kādā no izglītības zinātnēm.
 • Jābūt profesionālām zināšanām skolvadībā, izpratnei par izglītības stratēģijas jautājumiem un prioritātēm valstī, pašvaldībā. Nepieciešama praktiskā darba pieredze izglītības iestādē (vismaz 3 gadi).
 • Nepieciešamas vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās svešvalodas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Bruto alga 1193,00 eiro.

Tālrunis informācijai: 64622123.

Pretendentu pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2021.gada 30.septembrim:

– iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;

– iesniedzot personīgi, ievietojot slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne

– parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama sadaļā “Privātuma politika“.