Apstiprināts Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības skolu sadarbības projekts (KA201) “Let’s STEM It” ( 2019-1-TR01-KA201-076730)

Izglītības pārvalde darbojas  Erasmus + projektā  KA201 “Let’s STEM it” 2019-1-TR01-KA201-076730 kā sadarbības parneris. Projekta darbības laiks no  2019.gada 01.septembra – 2021.gada 31.augustam.
Projektā apstiprinātas 11 institūcjas. Koordinējošā valsts – Turcija, Antālijas izglītības pārvalde, 4 Izglītības pārvaldes no Latvijas, Igaunijas, Rumānijas un Grieķijas, 2 skolas un 2 universitātes no Turcijas. Universitāte no Slovēnijas un  1 skola no Igaunijas. Divu mācību gadu laikā paredzēti četri starptautiskie mācīšanās semināri – Latvijā, Rumānijā, Igaunijā, Turcijā un Slovēnijā.  Semināru laikā notiks skolotāju praktiskās nodarbības. Plānoti divas starptautiskās darba plānošanas un izvērtēšanas sanāksmes- Latvijā, un Grieķijā, kur tiks pārrunātas aktualitātes par projekta vadību, īstenošanu, uzraudzību un rezultātu izplatīšanu.
Projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS). Starp projektā iesaistītajām valstīm notiks dalīšanās pieredzē. Erasmus+ projekti pierāda savu aktualitāti un vērtīgumu. Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas.