Atbalsta pasākumi izglītojamiem

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Rēzeknes pilsētas pašvaldībā jau otro mācību gadu turpinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Tā ietvaros 2017./2018. mācību gadā Rēzeknes 4.vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 39 skolēniem no 5. līdz 12.klasei.
2018./2019.m.g., atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un  riskiem, jau septiņās Rēzeknes vispārizglītojošās skolās- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes 4.vidusskolā, Rēzeknes 5.vidusskolā, Rēzeknes 6.vidusskolā un Rēzeknes sākumskolās, pedagogi tika izveidojuši individuālo atbalsta plānu 97 izglītojamiem 1.semestrī un 104 izglītojamajiem 2.semestrī.  90 jeb 83%  atbalsta plānu ir sagatavoti  5.-9. klašu skolēniem, 18 plāni paredz atbalsta pasākumus vidusskolas posma audzēkņiem. Atbalsta pasākumu nodrošināšanā ir nodarbināti 76 pedagogi.
Visbiežāk atbalsta plānu ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja saņemt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos “matemātika”, “latviešu valoda” un “angļu valoda”, kā arī starpnovadu sabiedriskā transporta un ēdināšanas izdevumu kompensācija.
Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni izglītības iestādēs,  projekta PuMPuRS ietvaros 2018./2019.mācību gadā tika uzsākta arī jauniešu iniciatīvu projektu, kuru mērķi ir  vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē,  finansēšana. Pieejamais finansējums  vienam projektam tiek paredzēts EUR 4600 apjomā.
Diemžēl, bet 2018.gada oktobrī-novembrī Rēzeknes pilsētas pašvaldībā izsludinātajā atklātā konkursa kārtā neviens projekts no jaunatnes organizācijām netika iesniegts. Aicinām jauniešu organizācijas izmantot iespēju realizēt savas ieceres projekta PuMPuRS izvirzītā mērķa īstenošanā Rēzeknes pilsētas pašvaldībā un sniegt projektus konkursa nākamajā kārtā, ko plānots sludināt 2019.gada martā- aprīlī.

Projekta koordinatore Rēzeknes pilsētā,
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste  Skaidrīte Ciule