Atbalsta pasākumi izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai

2021./2022. mācību gadā  ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 8 Rēzeknes vispārējās izglītības iestādēs tika sagatavoti un īstenoti 356 individuālā atbalsta plāni (turpmāk- IAP): 1.semestrī- 158, 2.semestrī- 162, vasaras brīvlaikā pagarinātā mācību gada ietvaros- 36.

2021./2022.gada 1.semestrī projekts administrēja arī…