Atbalsts izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 2019./2020. mācību gada 1.semestrī

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

2019./2020. mācību gadā Rēzeknes pilsētas 8 vispārizglītojošās skolās turpinās projekta   Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  jeb PuMPuRS aktivitātes. Atbalsta pasākumi (individuālās konsultācijas mācību priekšmetos,  ēdināšanas izdevumu un starpnovadu transporta izdevumu kompensācija, individuālo lietošanas priekšmetu iegāde)  tiek nodrošināti 115  5.-12.klašu izglītojamiem.
Lai skolēni jau septembrī varētu saņemt  nepieciešamo atbalstu projekta ietvaros, darbs izglītības iestādēs aizsākās jau vasaras brīvlaikā. Skolas atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātājiem apzināja tos  skolēnus, kuriem ir dažādas problēmas un būtu vajadzīgs atbalsts. Tālāk sekoja  skolotāja, individuālā atbalsta plāna sagatavotāja, saruna ar skolēna vecākiem, lai vienotos par atbilstošākās aktivitātes nepieciešamību. Ja vecāku atbalsts tika saņemts, tad bērnam tika sagatavots individuālais atbalsta plāns, ar kuru vecāki iepazinās un parakstīja.
Kopš projekta sākuma 2017./2018. mācību gadā, joprojām vispieprasītākais atbalsta pasākums ir individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. Ja skolēnam nepadodas mācības kādā no mācību priekšmetiem, trūkst pamatzināšanu, kas rada grūtības turpmākajās mācībās, individuālā pieeja ļauj izprast konkrētā bērna grūtības, vajadzības un kopīgi ar bērnu mēģināt meklēt ceļus, kā mācīties, lai sasniegtu labu rezultātu. Individuālās konsultācija sniedz iespēju skolotājam parādīt ceļu, kā tikt uz priekšu, un , līdz ko tiek sperti pirmie soļi, mainās arī skolēna attieksme un pieaug motivācija turpināt mācības.

Projekta koordinatore Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste  Skaidrīte Ciule