Atklāts konkurss uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amatu

Prasības pretendentiem:

  • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
  2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. motivācijas vēstuli;
  4. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga 1112,00 eiro.

Pretendentu pieteikumus ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amatu” līdz 2020.gada 20.novembrim iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.telpā (iepriekš piesakoties pa tālr.64622203), vai iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv .

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas domes interneta mājas lapā www.rezekne.lv  un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes interneta mājas lapā www.rezeknesip.lv.

Tālrunis informācijai: 64607218, 64622123.

Atklātā konkursa nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2