Pilnveidoti noteikumi par pedagogu profesionālo kvalifikāciju un profesionālās kompetences pilnveides kārtību

Ministru kabinets (MK), 28.oktobrī, apstiprināja noteikumus par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību. Jaunais regulējums izstrādāts, lai noteiktu precizētu, pārskatāmu un nepārprotamu pedagogu iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas izpratni un nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem personai, kurai ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un apgūta izglītības programma pedagoģijā, kuras apjoms nav mazāks kā 650 stundas un kura tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam, būs tiesības strādāt par pedagogu. Tādējādi apstiprinātie noteikumi paredz iespēju nodibinājuma “Iespējamā misija” izglītības programmas absolventiem iegūt tiesības strādāt par pedagogiem.

Jaunie noteikumi tematus ”Bērnu tiesību aizsardzība“ un ”Vardarbības pret bērnu un vardarbības bērna ģimenē atpazīšana un novēršana“ paredz apgūt kā A programmu.

Arī augstskolu pedagogiem ir noteiktas profesionālās kompetences  pilnveides prasības. Savukārt jaunie noteikumi paredz, ka augstskolu pedagogiem līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā jāapgūst profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā. Profesionālā pilnveide var ietvert arī profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti, piedalīšanos konferencēs un semināros.

Tāpat jaunajā regulējumā precizēta  speciālās izglītības īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem nepieciešamā profesionālās kompetences pilnveide. Speciālās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem nepieciešama profesionālās kompetences pilnveide vismaz 72 stundu apjomā B veida programmā. Savukārt vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kuri īsteno iekļaujošās un speciālās izglītības programmas, – 36 stundu apjomā A veida programmā, tādējādi veicinot iekļaujošas izglītības principa īstenošanu.

http://likumi.lv/ta/id/269965-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides

Ar cieņu Ilona Stramkale