R.Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkursa noslēguma pasākums

Jau 10.gadu pēc kārtas Latvijas skolēniem ir iespēja apliecināt savu talantu, piedaloties R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā. Šogad domrakstus iesūtīja 281 skolēns no visu Latvijas novadu un Rīgas skolām. Ielūgumus uz noslēguma pasākumu 6.decembrī „Braku” muzejā un Ērgļu saieta namā saņēma 6 domrakstu konkursa dalībnieces no Rēzeknes: 7.-9.klašu grupā – 2, 10.-12.klašu grupā – 4.

Ērgļos ieraudzījām neparasti baltu ziemu, braucot uz „Braku” mājām pa kādreiz R.Blaumaņa iestaigāto ceļu, uzrunāja balts klusums, viesmīlīgi sagaidīja rakstnieka iemīļotās mājas, „te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt” (tā R.Blaumanis). Muzeja vecākā speciāliste A.Kuzina saistoši stāstīja par rakstnieku, viņa daiļradi, dzīvi, cilvēkiem, ar kuriem viņa dzīves ceļi satikušies, saimes istabā kurējās lielā krāsns, smaržoja tēja, visi bijām rakstnieka ciemiņi un cienājāmies pie saimes galda. Pirms svinīgā pasākuma Ērgļu saieta namā, ko vadīja Dailes teātra aktrise Aija Dzērve, iededzām svecītes pie rakstnieka kapa, kur bijām pulcējušies uz nelielu piemiņas brīdi.

Veicināšanas balva tika pasniegta Rēzeknes 5.vidusskolas 12.klases skolniecei Marijai .Dudarevai (sk. Dz.Circāne).

„Es mājoju savā pasaulē, savā stāstu pilnajā zemē, kurā pašas un izdomātu tēlu dzīve savijas kopā. Domubiedrus, ar kuriem dalīt sava mūža notikumus, esmu atradusi, ciemojoties R.Blaumaņa darbu krāšņajā pasaulē, ”raksta Marija savā domrakstā „R.Blaumaņa darbu literārie varoņi – mani domubiedri”.

Atzinības 7.-9.klašu grupā Rēzeknes 5.vidusskolas 8.klases skolniecei Līgai Pentjušai (sk.dz.Circāne) un 9.klases skolniecei Sintijai Augustovai  (sk.A.šmite).

Līga raksta: „Es vēl esmu pumpurs, bet, tiecoties uz priekšu, varu kļūt par viskrāšņāko ziedu, jo „pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu”. Līga bija izvēlējusies tematu „Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu.”(R.Blaumanis.)

„Debesis sev paņem labākos. Kārlēnu – pavisam jaunu puišeli, Grīntālu – vislabāko no vīriem, Veco Daldu. Bet es biju tikai vienkārša ragavu sliece, ” tā Sintija par tematu „Kopā ar R.Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” varoņiem uz ledus gabala.”

10.-12.klašu grupā Atzinība Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniecei Dairai Ločmelei (sk.I.Prikule), Rēzeknes tehnikuma 2.kursa audzēknei Amaldai Margitai Kručenai (sk.D.Čakše) un 3.kursa audzēknei Dagnijai Sondorei (sk.D.Čakše). Visas trīs meitenes bija izvēlējušās tematu „Es meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem” (R.Blaumanis.).

„Dzīvei nevajag ļaut, lai tā paiet, vien meklējot ideālu, vajag dzīvot, tiecoties uz ideālu, ” tā secina Daira.

„Ideāla cilvēka meklējums –saskatīt ne tikai paša trūkumus, bet pieņemt cita, ”pārliecināta Amalda Margita.

Dagnija: „Ja es būtu ideāls cilvēks, tad manai dzīvei nebūtu jēgas, mana personība zustu mirklī, kad tiktu pasludināta par tādu, jo es dzīvoju, lai pilnveidotu sevi, savu raksturu un uzvedību.”

 

Latviešu valodas un literatūras

skolotāju MA vadītājas I.Prikules teksts un foto