Atbalsta pasākumi izglītojamajiem

Turpinot 2020./2021. mācību gadā realizēt ESF  projektu  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) 8 Rēzeknes vispārējās izglītības iestādēs divos semestros tika sagatavoti un īstenoti 226 individuālā atbalsta plāni. Kopumā atbalstu saņēma 140 skolēni, no tiem 86-iem atbalsta pasākumi, lai mazinātu vai pilnībā novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk- PMP) riskus, tika nodrošināti visu mācību gadu.

2020./2021.m.g. Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi…