Atklāts konkurss uz Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem:

 • neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. motivācijas vēstuli;
 4. Rēzeknes 6.pamatskolas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga no 1343 EUR.
Tālrunis informācijai: 64622123, 64622203.

Pretendentu pieteikumus (pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes 6.pamatskolas direktora amatu”  līdz  2022.gada 15.jūlijam aicinām iesniegt Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē, LV-4601:

 • iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde;
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes 202.telpā;
 • ievietot slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes pasta kastē (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes 6.pamatskolas direktora amatu”);
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

        Atklātā konkursa nolikums

        Pielikums Nr. 1

        Pielikums Nr. 2