Domāšana, radošums un kompetenču pieeja izglītībā

2017.gada 22.augustā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā uz reģionālo konferenci “Domāšana, radošums un kompetenču pieeja izglītībā” tiek aicināti Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Viļānu novada izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadības komandas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un pedagogi.
Konferences darba programmā ir iekļautas šobrīd izglītības jomā aktuālas tēmas  par pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai  skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.
Konferencē uzstāsies mācību satura ieviešanas vadītāja projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”  Zane Oliņa, RigaBrain smadzeņu treniņa centra vadītājs Pēteris Urtāns, Latvijas      Profesionālo Psihologu Asociācijas valdes locekle, psihoterapeite Andrija Likova un “Radošuma pils” direktore, trenere, ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja Inese Zlaugotne.
Konferences laikā pedagogi tiks rosināti meklēt jaunu pieeju un dažādot sava darba metodes, lai mācību procesa centrā būtu  skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un iegūst prasmes lietot un radīt jaunas zināšanas.
Augustā pedagogi tiek aicināti apmeklēt daudzveidīgus profesionālās kompetences pilnveides kursus. Informācija par konferences norises kārtību un citiem piedāvātajiem pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides pasākumiem šī gada augustā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā ir pieejama interneta mājas lapās: www.rv1g.lv, www.rezeknesip.lv.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi.

Konferences programma.