Atklāts konkurss uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītāja amatu

Prasības pretendentiem:
 • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. motivācijas vēstuli;
 4. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.
Bruto alga 1112,00 eiro. Tālrunis informācijai: 64607218, 64622123. Pretendentu pieteikumus (pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītāja amatu”  aicinām iesniegt līdz 2021.gada 31.maijam:
 • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
 • iesniedzot personīgi, ievietojot slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītāja amatu”);
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu:  izglitiba@rezekne.lv.
Atklātā konkursa nolikums Pielikums Nr. 1 Pielikums Nr. 2